Thursday, May 7, 2015

Hángqíng hè shīgē -- 行情和詩歌

Dà chù zhuóyǎn; chíxù chéngzhǎng de dà de xiǎngfǎ - yǒngyuǎn chéngwéi#TragicSurvivor

大處著眼;持續成長的大的想法 - 永遠成為#TragicSurvivor