Saturday, May 2, 2015

Shitekina in'yō to hasshu tagu uta

Sorezore, subete no idaina sakkadeari, ikutsu ka no yoki senu unmei no #Higeki-tekina sabaibā sa rete iru, sore wa jiyū ni sorera o settei suru monodesu.

 Kore wa watashi no Nihon no yūjin to shitekina in'yō fu to uta o aisuru dokusha no tamedesu. Watashitachi ga kyōyū suru koto wa, wareware wa kono mijikai kansō-nai ni sunde iru yaku aru monodesu.

これは私の日本の友人と詩的な引用符と詩を愛する読者のためです。私たちが共有することは、我々はこの短い間奏内に住んでいる約あるものです。